Ingreetech
(0)

GIỚI THIỆU

Ingreetech là thương hiệu Việt về sản phẩm công nghệ cao như công nghệ thông tin (“CNTT”), cơ khí tự động hoá... thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ingreetech (IGT), một tổ chức khởi nghiệp khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và hoạt động vì mục tiêu xã hội, môi trường.
IGT chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh và thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, hành chính công, cá nhân và hộ gia đình.
Hiện tại, IGT tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, quản lý hành chính công, giao thông, nông nghiệp,... theo tiêu chuẩn cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, các dự án mang tính mở này sẽ đóng góp và tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn liền với mô hình chính phủ thông minh, thành phố thông minh.

TẦM NHÌN

Ingreetech sẽ trở thành thương hiệu quốc gia về lĩnh vực công nghệ, là sự kết tinh của tinh hoa và trí tuệ Việt Nam.
Ingreetech sẽ là tổ chức tiên phong trong việc đưa cách mạng công nghiệp 4.0 đến thực tiễn thành công. Ingreetech sẽ là tổ chức dẫn đầu về hoạt động đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

SỨ MỆNH

Ingreetech luôn mang những công nghệ mới nhất, thông minh nhất và thân thiện với môi trường nhất đến tất cả người Việt Nam; đồng thời, tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.